Regulamin
ANEKS NR 1 DO REGULAMIN PROGRAMU „MISTRZOWEI IZOLACJI”
(dalej: Aneks)


Wydany w dniu 21.07.2021 r. przez organizatora programu pn. „Mistrzowie Izolacji” – MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000372990, REGON: 630922602, NIP: 778-12-26-405, kapitał zakładowy: 244 444,40 zł opłacony w całości (dalej: Organizator).

Organizator Programu, mając na uwadze interes Uczestników, postanowił wydłużyć czas trwania Programu, jak również pozostałe terminy ustalone dla dokonywania czynności w ramach Programu.

§ 1 ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Zmianie ulega definicja „Formularza zgłoszeniowego” zawarta w § 1. Regulaminu, która otrzymuje następujące brzmienie:

Formularz zgłoszeniowy – formularz przygotowany przez Organizatora, dostępny na Stronie Internetowej Programu, którego wypełnienie przez Uczestnika oznacza chęć przystąpienia do Programu. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie jest w szczególności spełnianie warunków i akceptacja niniejszego Regulaminu, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w Programie. Uczestnicy Programu „Mistrzowie Izolacji”, która była organizowana w terminie od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku zostaną automatycznie zapisani, jako Uczestnicy Programu „Mistrzowie Izolacji”, który trwa od 1 października 2020 roku do 30 listopada 2021 roku.

2. Zmianie ulega treść § 2 pkt 3.-6. Regulaminu Programu, które otrzymują następujące brzmienie:

3. Czas trwania Programu obejmuje zakupy Produktów Objętych Programem na terenie Rzeczypospolitej Polskie w okresie od 1 października 2020 roku do 30 listopada 2021 roku.
4. Ostateczny termin zamawiania Nagród upływa w dniu 31 grudnia 2021 roku.
5. Ostateczny termin wydania Nagród w Programie nastąpi w terminie do dnia 14 stycznia 2022 roku.
6. Rozpatrywanie przez Organizatora ewentualnych pisemnych reklamacji dotyczących przebiegu Programu, kierowanych przez Uczestników nastąpi w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku.

3. Zmianie ulega treść § 4 pkt 16. – 18. Regulaminu Programu, które otrzymują następujące brzmienie:

16. Ostateczny termin nadsyłania Naklejek Promocyjnych upływa 30 listopada 2021 roku - decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesyłek Pocztą Polską lub data nadania w przypadku nadania Przesyłki Kurierskiej lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia.
17. Ostateczny termin zamawiania Nagród upływa w dniu 31 grudnia 2021 roku. Czas realizacji zamówień na Nagrody rzeczowe wynosi 14 dni kalendarzowych i będzie liczony od momentu wpłynięcia zamówienia do Organizatora.
18. Sprzedaż i dostawa Nagród od Organizatora do Uczestników nastąpi po zakończeniu Programu, jednak nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r.

§ 2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu Programu pozostają bez zmian i mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym Aneksem.
2. Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane odrębnie w Aneksie, należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały zdefiniowane w Regulaminie Programu.
3. Aneks wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jego wydania.


REGULAMIN Programu „Mistrzowie Izolacji”

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Programie „Mistrzowie Izolacji”. Program lojalnościowy jest przedsięwzięciem promocyjnym marki ISOVER, realizowanym we współpracy z MPL Verbum SA.

&1
Pojęcia

Pojęcia w Regulaminie:

Regulamin - rozumie się przez to regulamin określający zasady uczestnictwa w Programie „Mistrzowie Izolacji”.

Program – program lojalnościowy o pełnej nazwie Program „Mistrzowie Izolacji”, którego Organizatorem jest MPL Verbum SA.

Sponsor - rozumie się przez to spółkę Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, z adresem ul. Okrężna 16, 44 – 100 Gliwice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000086064.

Organizator – rozumie się przez to spółkę MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000372990, kapitał zakładowy: 244 444,40 zł, posiadającą numer REGON: 630922602 oraz numer NIP: 778-12-26-405. MPL VERBUM S.A. jest wydawcą serwisu internetowego www.mistrzowieizolacji.pl, na łamach, którego prowadzona będzie Program. Koordynatorem akcji odpowiadającym ze strony MPL Verbum za organizację i kontakt z uczestnikami jest Maciej Łukaszyk tel. 061/8250785, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Programu – rozumie się siedzibę MPL Verbum S.A. znajdującą się w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 45a gdzie m.in. nadsyłane są Naklejki Promocyjne, odbywać się będzie naliczanie punktów promocyjnych, prowadzona jest infolinia Programu, rozpatrywane będą reklamacje.

Dystrybutor – rozumie się przez to przedsiębiorcę nabywającego bezpośrednio od Sponsora produkty ISOVER, posiadający kod Odbiorcy.

Poddystrybutor – rozumie się przez to przedsiębiorcę nabywającego produkty ISOVER bezpośrednio od Dystrybutora.

Kod Odbiorcy ISOVER - rozumie się przez to liczbowy kod, przypisany przez Sponsora danemu podmiotowi, zawarty w dokumentach sprzedaży kierowanych do tego podmiotu przez Sponsora, w polu „Odbiorca”.

Uczestnikuczestnikami Programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej wykonują prace budowlane i wykończeniowe związane z termoizolacją i termomodernizacją, kupują na terenie Rzeczypospolitej Polskie bezpośrednio od Dystrybutora lub Poddystrybutora produkty Sponsora objęte promocją i nie mają podpisanej umowy dystrybucyjno-handlowej ze Sponsorem.

Region Dystrybucyjny – rozumie się przez to jeden z 14 regionów dystrybucyjnych, podział dostępny jest na stronie programu oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Produkty Objęte Programem - rozumie się przez to następujące produkty ISOVER wyprodukowane od 1 stycznia 2019 roku: Super-Mata Plus, Super-Mata, Profit-Mata, Uni-Mata Plus, Uni-Mata, Polterm Uni, ISOVER TDPT, TWIST, Stropoterm i folie Vario, gdzie każdy posiada Naklejkę Promocyjną.

Naklejka Promocyjna – rozumie się przez to oryginał etykiety wyciętej z jednostkowego opakowania produktu promocyjnego o odpowiedniej wartości punktowej wg zasady:

1 etykieta = 1 punkt promocyjny

Wzór naklejki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy – formularz przygotowany przez Organizatora, dostępny na Stronie Internetowej Programu, którego wypełnienie przez Uczestnika oznacza chęć przystąpienia do Programu. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie jest w szczególności spełnianie warunków i akceptacja niniejszego Regulaminu, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w Programie. Uczestnicy Programu „Mistrzowie Izolacji”, która była organizowana w terminie od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku zostaną automatycznie zapisani, jako Uczestnicy Programu „Mistrzowie Izolacji”, który trwa od 1 października 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Punkty Promocyjne – rozumie się punkty przyznawane Uczestnikowi Programu za każdorazowy, udokumentowany zgodnie z regulaminem Programu „Mistrzowie Izolacji”, zakup rolki lub paczki Produktów Objętych Programem, przy czym Punkty Promocyjne w trakcie trwania akcji „Mistrzowie Izolacji” naliczane są na indywidualnym koncie każdemu Uczestnikowi.

Strona Internetowa Programu – strona stworzona na potrzeby Programu, dostępna pod adresem www.mistrzowieizolacji.pl i działająca w trakcie trwania Programu, na której utrzymywane są indywidualne konta Uczestników, umożliwiająca Uczestnikom logowanie się, przeglądanie Katalogu Nagród, wykonywanie czynności Uczestnika związanych z udziałem w Programie i objętych Regulaminem, sprawdzenie salda posiadanych Punktów, a także zamówienie wybranej Nagrody z udostępnionego Katalogu Nagród oraz komunikację z Organizatorem.

Nagrody – towary, usługi itp. wymienione w Katalogu Nagród, które Uczestnik ma prawo nabyć po cenie ustalonej ze Sponsorem, (na którego przeniesiona jest płatność za wybraną Nagrodę) w ekwiwalencie punktowym, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów Promocyjnych uprawniających do zakupu danej Nagrody.

Katalog Nagród – spis nagród zawierający ich poglądowe fotografie oraz wartości wyrażone w Punktach Promocyjnych, udostępniany Uczestnikom na Stronie Internetowej Programu

&2
Postanowienia ogólne

 • Program jest przedsięwzięciem promocyjnym Sponsora skierowanym do firm wykonawczych, którego celem jest wzrost sprzedaży produktów objętych programem. Organizację Programu Sponsor powierzył Organizatorowi.
 • W Programie „Mistrzowie Izolacji” biorą udział produkty wyprodukowane od 1 stycznia 2019 roku, oklejone Naklejkami Promocyjnymi i zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór Naklejki Promocyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Czas trwania Programu obejmuje zakupy Produktów Objętych Programem na terenie Rzeczypospolitej Polskie w okresie od 1 października 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
 • Ostateczny termin zamawiania nagród promocyjnych upływa w dniu 30 września 2021 roku.
 • Ostateczny termin wydania Nagród w Programie nastąpi w terminie do dnia 14 października 2021 roku.
 • Rozpatrywanie przez Organizatora ewentualnych pisemnych reklamacji dotyczących przebiegu programu, kierowanych przez Uczestników nastąpi w terminie do dnia 28 października 2021 roku.

&3
Warunki uczestnictwa w Programie

 • Uczestnikami Programu są przedsiębiorcy (osoby pełnoletnie 18+) w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej wykonują prace budowlane i wykończeniowe związane z termoizolacją i termomodernizacją.
 • Uczestnikami Programu nie mogą być osoby będące pracownikami Organizatora i Sponsora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie jest w szczególności spełnianie warunków i akceptacja niniejszego Regulaminu, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w Programie.
 • Uczestnik zostaje zakwalifikowany do udziału w Programie po wypełnieniu w sposób kompletny i prawidłowy, a także dostarczeniu Formularza zgłoszeniowego oraz akceptacji Regulaminu Programu „Mistrzowie Izolacji”, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w Programie.
 • Uczestnik może być reprezentowany w Programie przez swojego przedstawiciela, tj. osobę, która oświadczy, że jest uprawniona do reprezentowania Uczestnika przy dokonywaniu zakupów Produktów oraz przy udziale w Programie (dalej: Przedstawiciel). Przedstawiciel jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań w Programie w imieniu Uczestnika (przedsiębiorcy), w tym do zgłoszenia udziału Uczestnika do Programu i składania oświadczeń, składania zamówień Produktów Objętych Programem w imieniu Uczestnika oraz zamawiania i odbioru nagród. Przedstawiciel nie jest Uczestnikiem Programu.
 • Uczestnik może na każdym etapie trwania Programu wnieść do Organizatora pisemny (pod rygorem nieważności) sprzeciw wobec dalszego działania Przedstawiciela w Programie. Jednocześnie, Uczestnik może podjąć decyzję dotyczą jego dalszego udziału w Programie, tj. zrezygnować z dalszego udziału w Programie lub kontynuować udział w nim działając osobiście. O swojej decyzji Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora.
 • Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny zawiera:
  • Dane przedsiębiorstwa Uczestnika: Nazwa, adres, numer NIP (obowiązkowe),
  • Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Programie (obowiązkowe),
  • Adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Programie (obowiązkowe),
  • Telefon kontaktowy osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Programie (obowiązkowe),
  • Akceptację zasad i regulaminu programu (obowiązkowe),
  • A w przypadku, gdy udział w Programie zgłasza Przedstawiciel – również oświadczenie, że działa on za wiedzą i zgodą swojego pracodawcy (Dystrybutora) i jest uprawniony do reprezentowania go w Programie.

Przy okazji zgłoszenia udziału do Programu Uczestnik może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych (nazwa i adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu), podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu umożliwienia kontaktu z Uczestnikiem potencjalnym inwestorom zainteresowanych współpracą gospodarczą.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza zgłoszeniowego lub spełniania przez Uczestnika warunków Programu i w tym celu prawo do żądania informacji, danych, wyjaśnień, dokumentów w przypadkach istnienia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, a Uczestnik jest zobowiązany na żądanie Organizatora zadośćuczynić tym żądaniom w terminie 14 od dnia otrzymania żądania.
 • Podanie danych osobowych dla celu udziału w Programie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
 • Organizator Programu w porozumieniu z Sponsorem ma prawo wykluczyć z niego Uczestnika i unieważnić jego Punkty, jeśli zgłoszenie udziału Uczestnika do Programu i/lub udział Uczestnika w Programie narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu, a także, gdy działania lub zaniechania Uczestnika, jako przedsiębiorcy naruszały prawa, dobra lub interesy Organizatora lub Sponsora.

&4
Zasady Programu

 • W trakcie trwania Programu „Mistrzowie Izolacji” Uczestnik nabywając Produkty Objęte Programem zgodnie z zastrzeżeniem opisanym w §2 pkt. 2.2 i pkt. 2.3 otrzymuje Punkty Promocyjne wg zasady: 1 etykieta = 1 punkt promocyjny.
 • Punkty Promocyjne naliczane są w Biurze Obsługi Programu na podstawie przesłanych przez Uczestnika Naklejek Promocyjnych.
 • Naklejki Promocyjne dostarczone są do Biura Obsługi Programu za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej lub osobiście na adres: MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań.
 • Warunkiem naliczenia Punktów Promocyjnych jest zakup i instalacja Produktów Objętych Programem marki ISOVER, o których mowa w § 1 pkt.1 niniejszego regulaminu oraz przesłanie wyciętych Naklejek Promocyjnych z opakowań jednostkowych produktów objętych Programem. W przypadku zastrzeżeń organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji ważności naliczonych punktów.
 • Naklejki z produktów niebiorących udziału w Programie będą utylizowane w ciągu 14 dni od ich przesłania. Organizator nie będzie dokonywał ich zwrotu do nadawcy.
 • Uczestnik po zebraniu odpowiedniej ilości punktów otrzymuje prawo do otrzymania nagrody w Programie w ekwiwalencie punktowym.
 • Uczestnik w ramach Programu może nabyć jedną lub kilka nagród pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby punktów w Programie.
 • Każde otrzymanie przez Uczestnika nagrody od Organizatora powoduje, odpowiednie do wyrażonej w punktach wartości tej nagrody, zmniejszenie salda punktów zebranych przez Uczestnika w Programie.
 • Organizator w ramach Programu będzie prowadzić dodatkowe działania, o których poinformuje wszystkich Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie mistrzowieizolacji.pl lub w specjalnej korespondencji w formie drukowanej lub elektronicznej kierowanej do Uczestników.
 • Jeżeli do czasu zakończenia Programu, liczba punktów zebranych przez Uczestnika w Programu „Mistrzowie Izolacji” jest mniejsza niż wyrażona w punktach wartość którejkolwiek z nagród w Katalogu Nagród, wszystkie punkty uzyskane przez Uczestnika zostają automatycznie anulowane.
 • Jeśli po dokonaniu nabycia nagród, do czasu zakończenia Programu, saldo punktów pozostałych w dyspozycji Uczestnika jest mniejsze niż wyrażona w punktach wartość jakiejkolwiek Nagrody w Katalogu Nagród, punkty te zostają automatycznie anulowane.
 • Organizator na bieżąco weryfikuje liczbę Punktów Promocyjnych przyznawanych Uczestnikom za nadesłane etykiety. W sytuacji, gdyby z przyczyn niezależnych od Organizator, Uczestnikowi została niezasadnie naliczona większa liczba punktów niż rzeczywiście należna za nadesłane etykiety, Organizator niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia sytuacji i dokona aktualizacji stanu punktów na koncie Uczestnika. Jeśli Uczestnik do tego czasu wymieni nienależnie przyznane punkty na nagrodę, wówczas Organizator może wstrzymać lub odmówić realizacji takiego zamówienia na nagrodę albo zobowiązać Uczestnika do zwrotu już zamówionej nagrody, jako uzyskanej nienależnie.
 • Nagrody rzeczowe w Programie nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 • Zamówienie nagród przez Uczestnika może nastąpić w dowolnym momencie trwania Programu na stronie internetowej Programu poprzez Indywidualne Konto Uczestnika Programu.
 • Wydanie Nagrody zostanie udokumentowane fakturą VAT wystawioną na Uczestnika z adnotacją, że została ona opłacona przez Sponsora, oraz ze wskazaną łączną wartością wydanych Nagród, z tym zastrzeżeniem, że dokumentowanie fakturą VAT nie dotyczy Nagród w postaci środków pieniężnych przekazywanych na karty przedpłacone, ani kwota tego rodzaju Nagród nie zostanie uwzględniona na fakturze w łącznej wartości wydanych Nagród.
 • Ostateczny termin nadsyłania Naklejek Promocyjnych upływa 31 sierpnia 2021 roku - decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesyłek Pocztą Polską lub data nadania w przypadku nadania Przesyłki Kurierskiej lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia.
 • Ostateczny termin zamawiania nagród promocyjnych upływa w dniu 30 września 2021 roku. Czas realizacji zamówień na Nagrody Rzeczowe wynosi 14 dni kalendarzowych i będzie liczony od momentu wpłynięcia zamówienia do Organizatora.
 • Sprzedaż i dostawa nagród od Organizatora do Uczestników nastąpi po zakończeniu Programu, jednak nie później niż do dnia 14 października 2021 r.
 • Produkty zakupione przez Uczestników w czasie trwania Programu nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem zwrotów reklamacyjnych.

&5
Podatki od nagród

 • Organizator informuje, że nagrody przyznane w ramach Programu stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi), zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) albo przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi), zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) i podlegają opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych wynikających odpowiednio z przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

&6
Ochrona danych osobowych

 • W związku z realizacją Programu zachodzi konieczność zbierania danych osobowych Uczestników, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz danych osobowych osób fizycznych będących pracownikami, współpracownikami bądź osobami uprawnionymi do reprezentacji Uczestników – Przedstawicielami (dalej łącznie, jako „Osoby, których dane dotyczą”).
 • Dane Osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi właściwymi przepisami prawa jak również zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Stronie Internetowej Programu.
 • Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Programu jest Sponsor, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sponsor, jako administrator danych, powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Przedstawicieli w zakresie wskazanym w § 3 ust. 6 Regulaminu i w celu realizacji Programu. Dane powierzone do przetwarzania Organizator może przetwarzać poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Powierzenie nastąpiło w zakresie zgodnym z treścią formularza zgłoszeniowego, który stanowi integralną część Regulaminu, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.
 • Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu (w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród) chyba, że Uczestnik wyrazi dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie także w innych celach, w tym w celach marketingowych lub nawiązania kontaktu przez inwestora w celu podjęcia współpracy gospodarczej z Uczestnikiem.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych są:
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą Osoby, których dane dotyczą, zawarły w związku z rejestracją w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.mistrzowieizolacji.pl,
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej w postaci rozpatrywania składanych reklamacji, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, bądź w celach marketingu bezpośredniego,
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Osoby, których dane dotyczą, wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w konkretnym celu – uczestnictwa w Programie.
 • Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną udzielana jest w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 • Na podstawie niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą dane, o których mowa w §3 ust. 6 powyżej. Dane osobowe będą zbierane również w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz w zakresie danych eksploatacyjnych na podstawie i w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. danych identyfikujących Uczestnika na jego koncie w Aplikacji Mobilnej Programu i lub na Stronie Internetowej Programu oraz pozwalających na przypisanie mu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Programu.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Programie. Uczestnik Programu może wyrazić także dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora także dla innych celów niż udział w Programie, przy czym niewyrażenie zgody dla innych celów niż udział w Programie nie warunkuje udziału w Programie.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody lub w związku z wykonywaną umową oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej ze względu na swoją szczególną sytuację.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z grupy Saint-Gobain, do której należy Sponsor, a także podmioty realizujące na rzecz Sponsora określone usługi związane z realizacją Programu, w tym Organizator Programu, podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług hostingowych, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, a także inne usługi doradcze, w tym prawne lub podatkowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, firmy kurierskie.
 • Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub ramach konieczności wykonania zawartych umów o współpracy niezbędnych do realizacji Programu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak bez zastosowania profilowania, z zastrzeżeniem zdania następującego. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, może potencjalnie dojść do profilowania, którego skutkiem będzie kierowanie do Uczestników ofert dopasowanych na podstawie ich wcześniejszych preferencji. Nie przewidziano profilowania o innych skutkach.

&7
Rozpatrywanie reklamacji

 • Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji:
  • w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania informacji od Organizatora o sumie zdobytych punktów, bądź od uzyskania takiej informacji za pośrednictwem swojego indywidualnego loginu i hasła na Stronie Internetowej Programu,
  • w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki, gdy przedmiotem reklamacji jest ilość dostarczonych Nagród.
 • Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Programu: MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań lub mailowo na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Organizatora wiadomości emailem lub faksem.
 • Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik Programu zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny. W takim przypadku protokół reklamacyjny podpisuje także kurier. Dokument ten jest niezbędny, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację. Brak zachowania wyżej wymienionej procedury skutkuje utratą prawa do złożenia reklamacji.
 • Uczestnik Programu, który otrzymał Nagrodę, będącą przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest:
  • odesłać reklamowaną Nagrodę w stanie zupełnym i w oryginalnym opakowaniu do Siedziby Organizatora na swój koszt,
  • dołączyć do każdej reklamowanej Nagrody protokół reklamacyjny z podpisem kuriera
 • Reklamacje dotyczące wydanych Uczestnikom Programu Nagród rozpatrywane są przez Organizatora w porozumieniu ze Sponsorem. Decyzje Sponsora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.
 • Reklamacji nie podlegają produkty:
  • eksploatowane niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowane,
  • z naruszoną konstrukcją spowodowaną ingerencją Uczestnika Programu.
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar zostanie odesłany do Uczestnika Programu na jego koszt.
 • Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie i nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy) od daty otrzymania towaru reklamowanego.
 • Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Organizator może dokonać:
  • naprawy wadliwego produktu,
  • wymiany produktu na nowy, wolny od wad.
 • O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu ze Sponsorem.
 • Organizator w porozumieniu ze Sponsorem, na życzenie Uczestnika Programu, zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony, bądź wymieniony produkt zostaje dostarczony Uczestnikowi Programu wraz z najbliższym zamówieniem, bądź w przypadku braku zamówienia lub zakończenia okresu trwania Programu – w terminie 21 dni liczonym od dnia uznania reklamacji.
 • Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sponsora i Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród posiadających kartę gwarancyjną należy zgłaszać do producenta danej Nagrody, na adres znajdujący się w załączonej do Nagrody karcie gwarancyjnej.

&8
Postanowienia końcowe

 • Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych ani do otrzymania ich ekwiwalentu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za użyteczność otrzymanej przez Uczestnika Programu nagrody.
 • Osoba wypełniająca Formularzu Rejestracyjny oświadcza, iż jest osobą upoważnioną do odbioru nagród rzeczowych w ramach Programu „Mistrzowie Izolacji” w imieniu i na rzecz – Uczestnika.
 • Organizator będzie prowadzić komunikację z Uczestnikami poprzez stronę www.mistrzowieizolacji.pl. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień, a także potwierdzeniu spełnienia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Programie „Mistrzowie Izolacji”.
 • Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z uczestnictwa w Programie „Mistrzowie Izolacji”.
 • Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 • Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu „Mistrzowie Izolacji” dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie mistrzowieizolacji.pl
 • Wszelkie informacje dotyczące Programu „Mistrzowie Izolacji” w broszurach i materiałach o charakterze reklamowym, maja jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 • Wszystkie pytania dotyczące Programu „Mistrzowie Izolacji” można kierować na adres Organizatora.
 • Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo modyfikacji listy Produktów objętych Programem.

Biuro Obsługi

Adres do wysyłki etykiet:
MPL Verbum SA
61-626 Poznań, Szelągowska 45A
Infolinia: 61 8250 785
(Pn-Pt w godz. 9:00-17:00)