+48 61 8250 785 info@mistrzowieizolacji.pl
REGULAMIN Programu „Mistrzowie Izolacji”

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Programie „Mistrzowie Izolacji”. Program jest przedsięwzięciem promocyjnym marki ISOVER, realizowanym we współpracy z MPL Verbum SA.

§ 1
Pojęcia

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający zasady uczestnictwa w Programie „Mistrzowie Izolacji”.

Program – Program „Mistrzowie Izolacji”, którego Organizatorem jest MPL Verbum SA.

Sponsorze - rozumie się przez to spółkę Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, z adresem ul. Okrężna 16, 44 – 100 Gliwice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000086064.

Organizatorze – rozumie się przez to spółkę MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000372990, kapitał zakładowy: 244 444,40 zł, posiadającą numer REGON: 630922602 oraz numer NIP: 778-12-26-405. MPL VERBUM S.A. jest wydawcą serwisu internetowego www.mistrzowieizolacji.pl, na łamach, którego prowadzona będzie Program. Koordynatorem akcji odpowiadającym ze strony MPL Verbum za organizację i kontakt z uczestnikami jest Maciej Łukaszyk tel. 061/8250785, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biurze Obsługi Programu– rozumie się siedzibę MPL Verbum S.A. znajdującą się w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 45a gdzie m.in. nadsyłane są Naklejki Promocyjne, odbywać się będzie naliczanie punktów promocyjnych, prowadzona jest infolinia Programu, rozpatrywane będą reklamacje.

Dystrybutorze – rozumie się przez to przedsiębiorcę nabywającego bezpośrednio od Sponsora produkty ISOVER, posiadający kod Odbiorcy.

Kodzie Odbiorcy ISOVER - rozumie się przez to liczbowy kod, przypisany przez Sponsora danemu podmiotowi, zawarty w dokumentach sprzedaży kierowanych do tego podmiotu przez Sponsora, w polu „Odbiorca”.

Uczestnik – uczestnikiem mogą być osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niemające podpisanej umowy dystrybucyjno-handlowej ze Sponsorem nabywające na terenie Rzeczypospolitej Polskie produkty objęte sprzedażą w ramach Programu „Mistrzowie Izolacji”.

Wykonawcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, w tym m.in. instalacji izolacyjnych wełen mineralnych, nabywającego produkty ISOVER bezpośrednio od Dystrybutora lub Poddystrybutora.

Poddystrybutorze – rozumie się przez to przedsiębiorcę nabywającego produkty ISOVER bezpośrednio od Dystrybutora.

Regionie Dystrybucyjnym – rozumie się przez to jeden z 14 regionów dystrybucyjnych, podział dostępny jest na stronie programu oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Produktach Objętych Programem - rozumie się przez to następujące produkty ISOVER wyprodukowane od 1 stycznia 2017 roku: Super-Mata Plus, Super-Mata, Profit-Mata, Uni-Mata Plus, Uni-Mata, folia Vario, gdzie każdy posiada Naklejkę Promocyjną.

Naklejka Promocyjna – rozumie się przez to oryginał etykiety wyciętej z jednostkowego opakowania produktu promocyjnego o odpowiedniej wartości punktowej wg zasady: 1 etykieta = 1 punkt promocyjny. Wzór naklejki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Internetowy Formularz Rejestracyjny – formularz przygotowany przez Organizatora, dostępny na Stronie Internetowej Programu, którego wypełnienie przez Uczestnika i wysłanie Organizatorowi oznacza wyrażenie woli przystąpienia do Programu. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie jest w szczególności spełnianie warunków i akceptacja niniejszego Regulaminu, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w Programie. Uczestnicy Programu „Mistrzowie Izolacji”, która była organizowana w terminie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku zostaną automatycznie zapisani, jako Uczestnicy Programu „Mistrzowie Izolacji”, który trwa od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Punktach Promocyjnych – rozumie się punkty przyznawane Uczestnikowi Programu za każdorazowy, udokumentowany zgodnie z regulaminem Programu „Mistrzowie Izolacji”, zakup rolki lub paczki Produktów Objętych Programem, przy czym Punkty Promocyjne w trakcie trwania akcji „Mistrzowie Izolacji” naliczane są na indywidualnym koncie każdemu Uczestnikowi.

Strona Internetowa Programu – strona stworzona na potrzeby Programu, dostępna pod adresem www.mistrzowieizolacji.pl i działająca w trakcie trwania Programu, na której utrzymywane są indywidualne konta Uczestników, umożliwiająca Uczestnikom logowanie się, przeglądanie Katalogu Nagród, wykonywanie czynności Uczestnika związanych z udziałem w Programie i objętych Regulaminem, sprawdzenie salda posiadanych Punktów, a także zamówienie wybranej Nagrody z udostępnionego Katalogu Nagród oraz komunikację z Organizatorem.

Nagrody – towary wymienione w Katalogu Nagród na Stronie Internetowej Programu, które Uczestnik ma prawo nabyć w promocyjnej cenie 1gr netto, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów Promocyjnych uprawniających do zakupu danej Nagrody. Dodatkowym warunkiem zamawiania nagród z Katalogu Nagród jest zgromadzenie przez Uczestnika minimum 50 punktów na swoim indywidualnym koncie.

Katalog Nagród – spis nagród zawierający ich poglądowe fotografie oraz wartości wyrażone w Punktach Promocyjnych, udostępniany Uczestnikom na Stronie Internetowej Programu.

Nagrodzie Głównej – rozumie się przez to samochód dostawczy Mercedes Vito. Szczegółowe warunki gry o Nagrodę Główną będzie określał Regulamin Loterii Mistrzów Izolacji.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Program jest przedsięwzięciem promocyjnym Sponsora skierowanym do Wykonawców, którego celem jest wzrost sprzedaży produktów objętych programem. Organizację Programu Sponsor powierzył Organizatorowi.

2. W Programie „Mistrzowie Izolacji” biorą udział produkty wyprodukowane od 1 stycznia 2017 roku, oklejone Naklejkami Promocyjnymi i zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór Naklejki Promocyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Czas trwania Programu obejmuje zakupy Produktów Objętych Programem na terenie Rzeczypospolitej Polskie w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

4. Ostateczny termin zamawiania nagród promocyjnych upływa w dniu 31 października 2019 roku.

5. Ostateczny termin wydania Nagród w Programie nastąpi w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

6. Rozpatrywanie przez Organizatora ewentualnych pisemnych reklamacji dotyczących przebiegu programu, kierowanych przez Uczestników nastąpi w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Programie

1. W Programie mogą brać udział Uczestnicy. Uczestnikami nie mogą być osoby będące pracownikami Organizatora i Sponsora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Programie jest w szczególności spełnianie warunków i akceptacja niniejszego Regulaminu, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w Programie.

2. Uczestnik zostaje zakwalifikowany do udziału w Programie po wypełnieniu w sposób kompletny i prawidłowy, a także dostarczeniu Organizatorowi Internetowego Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu Programu „Mistrzowie Izolacji”, udostępnionego Uczestnikowi przed rejestracją w Programie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Internetowego Formularza Rejestracyjnego lub spełniania przez Uczestnika warunków Programu i w tym celu prawo do żądania informacji, danych, wyjaśnień, dokumentów w przypadkach istnienia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, a Uczestnik jest zobowiązany na żądanie Organizatora zadośćuczynić tym żądaniom w terminie 14 od dnia otrzymania żądania.

3. Podanie danych osobowych dla celu udziału w Programie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

4. Organizator Programu w porozumieniu z Sponsorem ma prawo wykluczyć z niego Uczestnika i unieważnić jego Punkty, jeśli zgłoszenie udziału Uczestnika do Programu i/lub udział Uczestnika w Programie narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu, a także, gdy działania lub zaniechania Uczestnika, jako przedsiębiorcy naruszały prawa, dobra lub interesy Organizatora lub Sponsora.
§ 4
Zasady Programu

1. W trakcie trwania Programu „Mistrzowie Izolacji” Uczestnik nabywając Produkty Objęte Programem zgodnie z zastrzeżeniem opisanym w §2 pkt. 2.2 i pkt. 2.3 otrzymuje Punkty Promocyjne wg zasady: 1 etykieta = 1 punkt promocyjny.

2. Punkty Promocyjne naliczane są w Biurze Obsługi Programu na podstawie przesłanych przez Uczestnika Naklejek Promocyjnych.

3. Naklejki Promocyjne dostarczone są do Biura Obsługi Programu za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej lub osobiście na adres: MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań.

4. Warunkiem naliczenia Punktów Promocyjnych jest zakup i instalacja Produktów Objętych Programem marki ISOVER, o których mowa w § 1 pkt.1 niniejszego regulaminu oraz przesłanie wyciętych Naklejek Promocyjnych z opakowań jednostkowych produktów objętych Programem. W przypadku zastrzeżeń organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji ważności naliczonych punktów.

5. Naklejki z produktów niebiorących udziału w Programie będą utylizowane w ciągu 14 dni od ich przesłania. Organizator nie będzie dokonywał ich zwrotu do nadawcy.

6. Aby rozpocząć zamawianie nagród Uczestnik musi spełnić warunek i zgromadzić minimum 50 punktów na indywidualnym koncie.
7. Uczestnik po zebraniu odpowiedniej ilości punktów i spełnieniu warunku Regulaminu &4 pkt 5 może zakupić u Organizatora wybraną przez siebie nagrodę w Programie cenie za 1 grosz.

8. Uczestnik w ramach Programu może zakupić w cenie promocyjnej jedną lub kilka nagród pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby punktów w Programie.

9. Każdy dokonany przez Uczestnika zakup nagrody od Organizatora powoduje, odpowiednie do wyrażonej w punktach wartości tej nagrody, zmniejszenie salda punktów zebranych przez Uczestnika w Programie.

10. Organizator w ramach Programu będzie prowadzić dodatkowe działania, o których poinformuje wszystkich Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.mistrzowieizolacji.pl lub w specjalnej korespondencji w formie drukowanej lub elektronicznej kierowanej do Uczestników.

11. Jeżeli do czasu zakończenia Programu, liczba punktów zebranych przez Uczestnika w Programu „Mistrzowie Izolacji” jest mniejsza niż wyrażona w punktach wartość którejkolwiek z nagród w Katalogu Nagród, wszystkie punkty uzyskane przez Uczestnika zostają automatycznie anulowane.

12. Jeśli po dokonaniu zakupu nagród, do czasu zakończenia Programu, saldo punktów pozostałych w dyspozycji Uczestnika jest mniejsze niż wyrażona w punktach wartość jakiejkolwiek Nagrody w Katalogu Nagród, punkty te zostają automatycznie anulowane.
13. Nagrody rzeczowe w Programie nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

14. Zamówienie nagród przez Uczestnika może nastąpić w dowolnym momencie trwania Programu na stronie internetowej Programu poprzez Indywidualne Konto Uczestnika Programu pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika pkt 5 niniejszego paragrafu.

15. Organizator wraz z nagrodą dostarczy Uczestnikowi dowód sprzedaży nagrody.

16. Ostateczny termin nadsyłania Naklejek Promocyjnych upływa 30 września 2019 roku - decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesyłek Pocztą Polską lub data nadania w przypadku nadania Przesyłki Kurierskiej lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia.

17. Ostateczny termin zamawiania nagród promocyjnych upływa w dniu 31 października 2019 roku. Czas realizacji zamówień na Nagrody Rzeczowe wynosi 14 dni kalendarzowych i będzie liczony od momentu wpłynięcia zamówienia do Organizatora.

18. Sprzedaż i dostawa nagród od Organizatora do Uczestników nastąpi po zakończeniu Programu, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2019 r.

19. Produkty zakupione przez Uczestników w czasie trwania Programu nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem zwrotów reklamacyjnych.

§ 5
Dane osobowe
1. Uczestnik Programu „Mistrzowie Izolacji” oświadcza, iż przed przystąpieniem do Programu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie.

2. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Programu „Mistrzowie Izolacji” i w zakresie wynikającym z Regulaminu, na co osoby te wyrażają zgodę w czasie rejestracji swojego uczestnictwa w Promocji oraz w zakresie danych eksploatacyjnych na podstawie i w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), tj. danych identyfikujących Uczestnika na jego koncie w aplikacji mobilnej programu oraz pozwalających na przypisanie mu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Promocji.

3. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2015, poz. 2135). Administratorem danych osobowych Uczestników pozyskanych w związku z realizacją Programu „Mistrzowie Izolacji” jest Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, z adresem ul. Okrężna 16, 44 – 100 Gliwice.

4. Administrator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu „Mistrzowie Izolacji” w zakresie i w celu realizacji programu. Dane powierzone do przetwarzania Organizator może przetwarzać poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Powierzenie nastąpiło w zakresie zgodnym z treścią formularza uczestnictwa, który stanowi integralną część Regulaminu, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.

5. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia programu motywacyjnego (w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród) chyba, że Uczestnik Programu wyrazi dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie także w innych celach. Podanie danych osobowych dla celu udziału w Programie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia w nim udziału.

6. Uczestnik Programu „Mistrzowie Izolacji” ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.

7. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie komunikacji formie elektronicznej (sms lub e-mail) w celu przesyłania bieżących informacji o działaniach prowadzanych w ramach programu motywacyjnego.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych ani do otrzymania ich ekwiwalentu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za użyteczność otrzymanej przez Uczestnika Programu nagrody.

2. Osoba wypełniająca Formularzu Rejestracyjny oświadcza, iż jest osobą upoważnioną do odbioru nagród rzeczowych w ramach Programu „Mistrzowie Izolacji” w imieniu i na rzecz – Uczestnika.

3. Organizator będzie prowadzić komunikację z Uczestnikami poprzez stronę www.mistrzowieizolacji.pl. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień, a także potwierdzeniu spełnienia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Programie „Mistrzowie Izolacji”.

4. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z uczestnictwa w Programie „Mistrzowie Izolacji”.

5. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

6. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu „Mistrzowie Izolacji” dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mistrzowieizolacji.pl

7. Wszelkie informacje dotyczące Programu „Mistrzowie Izolacji” w broszurach i materiałach o charakterze reklamowym, maja jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

10. Wszystkie pytania dotyczące Programu „Mistrzowie Izolacji” można kierować na adres Organizatora.

11. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo modyfikacji listy Produktów objętych Programem.